دانلودجزوه . نمونه سوال . ومنابع آزمون

دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد (اصلاحيه مورخ 8/8/89)

كارشناسي

رشته ها

نظام سنتي

نظام تجميع

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

(مخصوص وروديهاي 89-88 و قبل از آن)

وضعيت منابع درسي

 

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

(مخصوص وروديهاي 90-89)

وضعيت منابع درسي

آب و هوا شناسي

وضعيت منابع درسي

جغرافياي و برنامه ريزي روستايي

وضعيت منابع درسي

ژئومورفولوژي

وضعيت منابع درسي

جغرافياي انساني

( گرايش شهري )

وضعيت منابع درسي

جغرافياي انساني

(گرايش روستايي)

وضعيت منابع درسي

جغرافياي طبيعي

(گرايش اقليم شناسي)

وضعيت منابع درسي

جغرافياي طبيعي

(ژئو مورفولوژي)

وضعيت منابع درسي

علوم اجتماعي(پژوهشگري علوم اجتماعي)

وضعيت منابع درسي

علوم اجتماعي (برنامه ريزي و رفاه اجتماعي)

وضعيت منابع درسي

علوم اجتماعي (مددكاري اجتماعي)

وضعيت منابع درسي

علوم اجتماعي (تعاون و رفاه اجتماعي)

وضعيت منابع درسي

علوم سياسي

وضعيت منابع درسي

حسابداري

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

مديريت بازرگاني

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

مديريت دولتي

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

مديريت جهانگردي

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

مديريت صنعتي

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

علوم اقتصادي (اقتصاد نظري)

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

 
 
 
 

دانشكده علوم انساني (اصلاحيه مورخ 8/8/89)

كارشناسي

رشته ها

نظام سنتي

نظام تجميع

روانشناسي (روانشناسي عمومي)

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

علوم تربيتي (مديريت برنامه ريزي)

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

علوم تربيتي (آ و پ پيش دبستاني)

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

علوم تربيتي (مشاوره و راهنمايي)

----- 

وضعيت منابع درسي

زبان و ادبيات فارسي(محض)

وضعيت منابع درسي

 

زبان و ادبيات عرب

وضعيت منابع درسي

زبان و ادبيات انگليسي

(مخصوص وروديهاي 89-88 و قبل از آن )

وضعيت منابع درسي

زبان و ادبيات انگليسي

(مخصوص وروديهاي 90-89)

وضعيت منابع درسي

تاريخ

وضعيت منابع درسي

تربيت بدني و علوم ورزشي؛كارداني و كارشناسي(مخصوص وروديهاي قبل از 86-85 )

وضعيت منابع درسي

تربيت بدني و علوم ورزشي، خواهران و برادران(مخصوص وروديهاي 86-85 و بعد از آن)

وضعيت منابع درسي(خواهران)

(برادران)

كارشناسي ناپيوسته

آموزش و پرورش ابتدائي

وضعيت منابع درسي

 

امور تربيتي

وضعيت منابع درسي

آموزش زبان انگليسي

وضعيت منابع درسي

تربيت بدني و علوم ورزشي

(گرايش مديريت و برنامه ربزي)

وضعيت منابع درسي

كارشناسي

 

مترجمي زبان انگليسي

 

 

وضعيت منابع درسي

دانشكده علوم پايه (اصلاحيه مورخ 8/8/89)

كارشناسي

رشته ها

نظام سنتي

نظام تجميع

آمار

وضعيت منابع درسي

 

آمار و كاربردها

وضعيت منابع درسي

رياضي(محض)

وضعيت منابع درسي

رياضي (كاربردي)

وضعيت منابع درسي

رياضيات و كاربردها

وضعيت منابع درسي

  زمين شناسي (كاربردي)

وضعيت منابع درسي

زمين شناسي(محض)

وضعيت منابع درسي

زيست شناسي (گرايش عمومي)

وضعيت منابع درسي

زيست شناسي (علوم گياهي)

وضعيت منابع درسي

شيمي(محض)

وضعيت منابع درسي

شيمي (كاربردي)

وضعيت منابع درسي

فيزيك (هسته اي)

وضعيت منابع درسي

فيزيك(حالت جامد)

وضعيت منابع درسي

فيزيك (اتمي و مولكولي)

وضعيت منابع درسي

كارشناسي ناپيوسته

آموزش رياضي

وضعيت منابع درسي

 

آموزش علوم تجربي

وضعيت منابع درسي

 

دانشكده علوم كشاورزي (اصلاحيه مورخ 8/8/89)

كارشناسي

رشته ها

نظام سنتي

نظام تجميع

مهندسي كشاورزي (اقتصاد كشاورزي)

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

مهندسي آب و خاك

 

وضعيت منابع درسي

مهندسي علوم كشاورزي

وضعيت منابع درسي

مهندسي كشاورزي (علوم دامي)

وضعيت منابع درسي

مهندسي كشاورزي(ماشين هاي ك* و مكانيزا)

وضعيت منابع درسي

مهندسي مديريت و آباداني روستاها

وضعيت منابع درسي

مهندسي منابع طبيعي (محيط زيست)

وضعيت منابع درسي

كارشناسي ناپيوسته

مهندسي توليدات دامي

وضعيت منابع درسي

 

 
 
 

دانشكده فني و مهندسي (اصلاحيه مورخ 8/8/89)

كارشناسي

رشته ها

نظام سنتي

نظام تجميع

مهندسي كامپيوتر (نرم افزار)

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

مهندسي فناوري اطلاعات

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

علوم كامپيوتر

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

علوم كامپيوتر (مخصوص وروديهاي 90-89)

وضعيت منابع درسي

 

مهندسي معماري

وضعيت منابع درسي

مهندسي صنايع

وضعيت منابع درسي

وضعيت منابع درسي

مهندسي كامپيوتر (سخت افزار)

 

وضعيت منابع درسي

مديريت پروژه

وضعيت منابع درسي

مديريت اجرايي

وضعيت منابع درسي

كارشناسي ناپيوسته

آموزش حرفه و فن

وضعيت منابع درسي

 

دانشكده هنر و رسانه (اصلاحيه مورخ 8/8/89)

كارشناسي

رشته ها

نظام سنتي

نظام تجميع

صنايع دستي

وضعيت منابع درسي

 

هنر اسلامي (گرايش نگارگري)

وضعيت منابع درسي

طراحي پارچه و لباس

وضعيت منابع درسي

كتابداري

(مخصوص وروديهاي 88و قبل از آن)

وضعيت منابع درسي

كتابداري و اطلاع رساني

(مخصوص وروديهاي90-89 )

وضعيت منابع درسي

كارداني

كتابداري

وضعيت منابع درسي

 

 

وضعيت منابع دروس رشته هاي كارشناسي ارشد سال تحصيلي 90-89
 جدول منابع درسي کارشناسی ارشد ۹۰-۸۹ پیام نور

 

دانشكده الهيات ومعارف اسلامي

 کارشناسی ارشد

 

اخلاق(گرايش اخلاق اسلامي)

وضعيت منابع درسي

اخلاق(گرايش فلسفه اخلاق)

وضعيت منابع درسي

تاريخ تشيع

وضعيت منابع درسي

حقوق بين الملل

وضعيت منابع درسي

حقوق جزا و جرم شناسي

وضعيت منابع درسي

حقوق خصوصي

وضعيت منابع درسي

علوم قرآن وحديث

وضعيت منابع درسي

فقه ومباني حقوق اسلامي

وضعيت منابع درسي

فلسفه وكلام اسلامي

وضعيت منابع درسي

نهج البلاغه(گرايش اصول دين ومعارف علوي)

وضعيت منابع درسي

 

دانشكده  علوم اجتماعي و اقتصادي

 کارشناسی ارشد

 

جامعه شناسي

وضعيت منابع درسي

جامعه شناسي ( توسعه)

وضعيت منابع درسي

جامعه شناسي ( شهري- صنعتي)

وضعيت منابع درسي

جامعه شناسي (بررسي مسائل اجتماعي ايران)

وضعيت منابع درسي

جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي

وضعيت منابع درسي

جغرافيا وبرنامه ريزي شهري

وضعيت منابع درسي

جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي)

وضعيت منابع درسي

علوم اقتصادي

وضعيت منابع درسي

علوم سياسي

وضعيت منابع درسي

MBA

وضعيت منابع درسي

مديريت اجرايي (استراتژيك)

وضعيت منابع درسي

مديريت اجرايي (بازاريابي وصادرات)

وضعيت منابع درسي

مديريت بازرگاني (بازاريابي)

وضعيت منابع درسي

مديريت بازرگاني (بازرگاني بين المللي)

وضعيت منابع درسي

مديريت بازرگاني (مديريت مالي)

وضعيت منابع درسي

مديريت دولتي (تشكيلات و روشها)

وضعيت منابع درسي

مديريت دولتي (مديريت تحول)

وضعيت منابع درسي

مديريت دولتي (مديريت سيستمهاي اطلاعاتي)

وضعيت منابع درسي

مديريت دولتي (مديريت مالي دولتي)

وضعيت منابع درسي

مديريت دولتي (مديريت منابع انساني)

وضعيت منابع درسي

 

دانشكده  علوم انساني

 کارشناسی ارشد

 

آموزش زبان انگليسي

وضعيت منابع درسي

آموزش زبان فارسي

وضعيت منابع درسي

آموزش محيط زيست

وضعيت منابع درسي

تاريخ ايران دوره اسلامي

وضعيت منابع درسي

تربيت بدني وعلوم ورزشي (حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي)

وضعيت منابع درسي

تربيت بدني وعلوم ورزشي (فيزيولوژي ورزشي)

وضعيت منابع درسي

تربيت بدني وعلوم ورزشي (گرايش عمومي)

وضعيت منابع درسي

تربيت بدني وعلوم ورزشي (گرايش مديريت ورزشي)

وضعيت منابع درسي

حسابداري

وضعيت منابع درسي

روانشناسي عمومي

وضعيت منابع درسي

زبان وادبيات فارسي

وضعيت منابع درسي

زبانشناسي همگاني

وضعيت منابع درسي

علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي)

وضعيت منابع درسي

علوم تربيتي (گرايش تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش)

وضعيت منابع درسي

علوم تربيتي (مديريت آموزشي)

وضعيت منابع درسي

 

دانشكده علوم  پايه

 کارشناسی ارشد

 

آمار رياضي

وضعيت منابع درسي

رياضي  كاربردي(تحقيق در عمليات)

وضعيت منابع درسي

رياضي  كاربردي(آناليز عددي)

وضعيت منابع درسي

رياضي محض (آناليز)

وضعيت منابع درسي

رياضي محض (جبر)

وضعيت منابع درسي

رياضي محض (هندسه)

وضعيت منابع درسي

زمين شناسي (چينه شناسي وفسيل شناسي)

وضعيت منابع درسي

زمين شناسي (اقتصادي)

وضعيت منابع درسي

زمين شناسي (آب شناسي)

وضعيت منابع درسي

زيست شناسي (بيوشيمي)

وضعيت منابع درسي

زيست شناسي (علوم جانوري)

وضعيت منابع درسي

زيست شناسي (علوم گياهي)

وضعيت منابع درسي

شيمي (گرايش شيمي آلي)

وضعيت منابع درسي

شيمي( گرايش شيمي فيزيك)

وضعيت منابع درسي

شيمي (گرايش شيمي معدني)

وضعيت منابع درسي

شيمي (گرايش شيمي تجزيه)

وضعيت منابع درسي

فيزيك (اتمي و مولكولي)

وضعيت منابع درسي

فيزيك (گرانش و فيزيك نجومي)

وضعيت منابع درسي

فيزيك (گرايش حالت جامد)

وضعيت منابع درسي

فيزيك (گرايش ذرات بنيادي)

وضعيت منابع درسي

فيزيك (گرايش هسته اي)

وضعيت منابع درسي

فيزيك (گرايش فيزيك بنيادي)

وضعيت منابع درسي

دانشكده  علوم كشاورزي

 کارشناسی ارشد

 

مهندسي اقتصاد كشاورزي

وضعيت منابع درسي

مهندسي بيوتكنولوژي كشاورزي

وضعيت منابع درسي

 

دانشكده  فني و مهندسي

 کارشناسی ارشد

 

مديريت فناوري اطلاعات

وضعيت منابع درسي

مهندسي راه و ترابري

وضعيت منابع درسي

مهندسي صنايع

وضعيت منابع درسي

مهندسي كامپيوتر(نرم افزار)

وضعيت منابع درسي

 

 

دانشكده  هنر و رسانه

 کارشناسی ارشد

 

پژوهش هنر

وضعيت منابع درسي

مديريت رسانه

وضعيت منابع درسي

علوم كتابداري واطلاع رساني(مديريت فناوري اطلاعات)

وضعيت منابع درسي

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 19:37  توسط سیّد احمد موسوی  |